Silk Road Geometry Conference 2018 (Jun 04 - Jun 08, 2018)List of Participants

Gang Tian (BICMR)

Yong-Geun Oh (POSTECH)

Jae-Choon Cha (POSTECH)

Cheol-Hyun Cho (Seoul National University)

Bohan Fang (BICMR)

Jian Ge (BICMR)

Shuai Guo (Math School, Peking University)

Bumsig Kim (KIAS)

Sang-hyun Kim (Seoul National University)

Jiayu Li (University of Sciences and Technology of China)

Xiaobo Liu (BICMR)

Yi Liu (BICMR)

Wenyuan Yang (BICMR)

Jian Zhou (Tsinghua University)


Scientific Committee :  

Selman Akbulut, Gang Tian, Yong-Geun Oh

Organizing Committee :  

Turgut Önder, Çağrı Karakurt